Cách giải bài tập dạng trung bình cộng Toán lớp 4

 • 1 Đánh giá

Dạng toán trung bình cộng là dạng bài tập thường gặp trong toán 4. Thường gặp trong các đề kiểm tra, đề thi. Việc giải bài toán dạng trung bình cộng khá dễ dàng. Các con chỉ cần nhớ quy tắc thì sẽ không ngại toán dạng này nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Lý thuyết và phương pháp giải bài trung bình cộng
 • Bài tập áp dụng và hướng dẫn giải

A. Lý thuyết và phương pháp giải

 • Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia cho số các số hạng

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10,

Giải:

Tổng của các số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24

Số các số hạng là : 4

Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 24 : 4 = 6

 • Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:
  • Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán
  • Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được
  • Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ:

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C có 22 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Giải:

Số các số hạng ở đây là 3.

Tổng các số hạng bằng tổng học sinh của 3 lớp cộng lại = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học sinh)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 2: Lần thứ nhất lấy ra 15 lít dầu; lần thứ 2 lấy nhiều hơn lần thứ nhất 9 lít dầu; lần thứ 3 lấy ít hơn tổng 2 lần trước 6 lít dầu. Hỏi trung bình mỗi lần lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Câu 3: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 12 yến gạo; ngày thứ 2 bạn được 9 yên gạo; ngày thứ 3 bán được nhiều hơn ngày đầu 3 yến gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu yến gạo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5:

Nhà bạn An thu hoạch được 75kg lạc. Nhà bạn Ngọc thu được nhiều hơn nhà bạn An 10 kg lạc. Nhà bạn Huệ thu được nhiều hơn trung bình cộng của nhà An và Ngọc là 15 kg lạc. Hỏi mỗi nhà thu hoạch trung bình được bao nhiêu kg lạc?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021