Bài toán cho biết cả hiệu và tỉ số

  • 1 Đánh giá

Bài 1: An có nhiều hơn Bình 18 quyển vở. Tìm số vở của mỗi bạn biết rằng, số vở của An gấp 4 lần số vở của Bình.

Bài làm:

Bài 1:

Bài toán cho biết cả hiệu và tỉ số

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Số vở của Bình là:

18 : 3 x 1 = 6 (quyển)

Số vở của An là:

18 + 6 = 24 (quyển)

Đáp số: Bình: 6 quyển vở

An: 24 quyển vở

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021