Bài toán ẩn hiệu nhưng cho tỉ số

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số biết rằng nếu viết thêm vào số thứ nhất 120 đơn vị và bớt đi số thứ hai 243 đơn vị thì hai số bằng nhau.

Bài làm:

Bài 2:

Hiệu hai số đó là:

120 + 243 = 363

Bài toán ẩn hiệu nhưng cho tỉ số

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là:

363 : 3 x 2 = 242

Số thứ hai là:

242 + 363 = 605

Đáp số: Số thứ nhất: 242

Số thứ hai: 605

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021