Tính tuổi bằng cách so sánh với đại lượng không đổi.

  • 1 Đánh giá

Bài 7: Năm nay, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Biết rằng tuổi của con sau 10 năm nữa thì bằng tuổi của bố sau 4 năm nữa. Tính tuổi của bố và tuổi của con hiện nay.

Bài làm:

Bài 7:

Vì hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con nên tuổi bố 4 năm sau sẽ gấp 4 lần tuổi con 1 năm sau hay tuổi con 1 năm sau so với tuổi bố 4 năm sau thì bằng: (tuổi bố 4 năm sau )

Tuổi con 10 năm sau so với tuổi bố 4 năm sau thì bằng: (tuổi bố 4 năm sau)

Tuổi bố 4 năm sau là:

(10 - 1 ) : ( - $\frac{1}{4}$) = 36 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là:

36 - 4 = 32 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

32 : 4 = 8 (tuổi)

Đáp số: Bố: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021