Cách giải bài dạng: tìm 2 số khi biết tổng và hiệu toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng thì là thế nào? Đơn giản thôi, các con chú ý cách làm như sau nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. Phương pháp giải

Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng. Có 2 cách:

Cách 1:

  • Bước 1: Số lớn = (Tổng + hiệu ) : 2
  • Bước 2: Số bé = Tổng - số lớn

Cách 2:

  • Bước 1: Số bé = (Tổng - hiệu ): 2
  • Bước 2: Số lớn = tổng - số bé

Ví dụ: Tìm 2 số viết tổng của chúng bằng 7, hiệu của chúng bàng 1.

Giải:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 = (7 + 1): 2 = 4

Số bé = tổng - số lớn = 7 - 4 = 3

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đó đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 3: Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu m vải?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Hồng có nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng cho đi 5000 đồng và Huệ cho 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có tất cả 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

Bài 5: Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn chân gà là 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6: Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 5 lần số lớn nhất có hai chữ số và hiệu của chúng kém số lớn nhất có ba chữ số 9 lần.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 7: Lớp 4A, 4B, 4C của một trường tiểu học có 95 học sinh. Biết rằng nếu thêm 7 học sinh nữa vào lớp 4C thì sẽ bằng số học sinh lớp 4B và số học sinh lớp 4A là 32 em. Hỏi lớp 4B và 4C mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 8: An và Bình mua chung 45 quyển vở và phải trả hết số tiền là 72000 đồng. Biết An phải trả nhiều hơn Bình 11200 đồng. Hỏi mỗi bạn đã mua bao nhiêu quyển vở.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 182 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021