Cách giải bài dạng: tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Để giải bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của chúng phải làm như thế nào? Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Các bước giải bài toán:

  • Bước 1: Vẽ sơ đồ
  • Bước 2: Tìm hiệu sô phần bằng nhau
  • Bước 3: Tìm số lớn, số bé

Số bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
Số lớn bằng = Số bé + Hiệu

  • Bước 4: Kết luận đáp số

Ví dụ: Hiệu của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

Cách giải bài dạng: tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số bé là :

36: 3 x 5 = 60

Số lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn : 96.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: An có nhiều hơn Bình 18 quyển vở. Tìm số vở của mỗi bạn biết rằng, số vở của An gấp 4 lần số vở của Bình.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số biết rằng nếu viết thêm vào số thứ nhất 120 đơn vị và bớt đi số thứ hai 243 đơn vị thì hai số bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Một nửa số thóc kho A bằng số thóc kho B. Biết rằng số thóc ở kho B nhiều hơn số thóc của kho A là 17350kg. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu kilogam thóc?

Bài 4: Tìm hai số có hiệu bằng 165, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 7 và có số dư là 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Hiện nay An 8 tuổi và chị Mai 28 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi An bằng $\frac{1}{7}$ tuổi chị Mai?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021