Cách giải bài dạng: tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Để giải bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng phải làm như thế nào? Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. Phương pháp giải

Các bước giải bài toán:

  • Bước 1: Vẽ sơ đồ
  • Bước 2: Tìm số phần bằng nhau
  • Bứớc 3: Tìm số lớn, số bé

Cách 1: Số lớn = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

Số bé = Tổng - số lớn

Cách 2: Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Số lớn = Tổng - số bé

  • Bước 4: Kết luận đáp số

Ví dụ: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?

Giải:

Sơ đồ đoạn thẳng:

Cách giải bài dạng: tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là:

96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là:

96 – 36 = 6

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Dũng và Hùng sưu tầm được 180 cái tem. Số tem dũng sưu tầm được bằng 5/7 số tem của Hùng. Hỏi mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu cái tem?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ hai thì được số thứ nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Tìm hai số biết số thứ nhất bằng số thứ hai. Biết rằng nếu thêm vào số thứ hai 28 đơn vị thì được tổng mới là 357.

Bài 4: Bác Năm nuôi cả gà và vịt tổng 80 con. Bác Năm đã bán hết 10 con gà và 7 con vịt nên còn lại số gà bằng số vịt. Hỏi lúc chưa bán, bác Năm có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên. Biết trung bình cộng của hai số bằng 143 và số thứ nhất bằng $\frac{1}{7}$ số thứ hai.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6: Một hộp bi có 48 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Biết số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và vàng, số bi xanh cộng số bi đỏ gấp 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021