Một số bài tập dạng tìm phân số của một số toán lớp 4

  • 2 Đánh giá

Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, $\frac{3}{4}$ số học sinh còn lại đạt danh hiệu học sinh khá. Tính số học sinh đạt danh hiệu học sinh trung bình.

Bài 2: Một cửa hàng nhập về 2 tấn gạo, cửa hàng đã bán được số gạo đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụng diện tích để đào ao, phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất để làm vườn?

Bài làm:

Bài 1: Số học sinh giỏi của lớp học là:

32 x = 16 (học sinh)

Số học sinh khá và trung bình của lớp học là:

32 - 16 = 16 (học sinh)

Số học sinh khá của lớp học là:

16 x = 12 (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp học là:

16 - 12 = 4 (học sinh)

Đáp số: 4 học sinh

Bài 2: Đổi 2 tấn = 2000 kg

Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam gạo là:

2000 x = 1250 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

2000 - 1250 = 750 (kg)

Đáp số: 750kg

Bài 3: Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

25 x 18 = 450 (m2)

Diện tích để đào ao là:

450 x = 180 (m2)

Diện tích để làm vườn là:

450 - 180 = 270 (m2)

Đáp số: 270m2

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021