Tính tuổi bằng cách vẽ sơ đồ đoạn thẳng

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em. Biết rằng từ khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay là 10 năm. Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay.

Bài làm:

Bài 6:

Tính tuổi bằng cách vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Từ sơ đồ ta có:

Anh hơn em số tuổi là:

10 : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

5: (3 – 2) x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là:

10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: Anh: 15 tuổi, em: 10 tuổi.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021