Bài toán cho biết tỉ số nhưng ẩn tổng

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Tìm hai số biết số thứ nhất bằng số thứ hai. Biết rằng nếu thêm vào số thứ hai 28 đơn vị thì được tổng mới là 357.

Bài 4: Bác Năm nuôi cả gà và vịt tổng 80 con. Bác Năm đã bán hết 10 con gà và 7 con vịt nên còn lại số gà bằng số vịt. Hỏi lúc chưa bán, bác Năm có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Bài làm:

Bài 3:

Tổng cũ là: 357 - 28 = 329

Bài toán cho biết tỉ số nhưng ẩn tổng

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số thứ nhất là:

329 : 7 x 3 = 141

Số thứ hai là:

329 - 141= 188

Đáo số: Số thứ nhất: 141

Số thứ hai: 188

Bài 4:

Tổng số gà và số vịt còn lại sau khi bán là:

80 - (10 + 7) = 63

Bài toán cho biết tỉ số nhưng ẩn tổng

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 2 = 7 (phần)

Số gà sau khi bán là:

63 : 7 x 2 = 18 (con)

Số gà ban đầu là:

18 + 10 = 28 (con)

Số vịt ban đầu là:

80 - 28 = 52 (con)

Đáp số: 28 con gà; 52 con vịt

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021