Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em.

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trong đợt kiểm tra học kì vừa qua ở khối 4 cô giáo nhận thấy: số học sinh đạt điểm giỏi, $\frac{1}{3}$ số học sinh đạt điểm khá, $\frac{1}{10}$ số học sinh đạt điểm trung bình, còn lai là số học sinh đạt điểm yếu. Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em.

Bài làm:

Bài 4:

Phân số chỉ số học sinh đạt điểm yếu là:

1 - - $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{10}$ = $\frac{1}{15}$

Phấn số chỉ số học sinh đạt điểm yếu so với số học sinh đạt điểm giỏi là:

: $\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{15}$

Số học sinh đạt điểm yếu là:

x 45 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021