Bài toán cho biết hiệu nhưng dấu tổng

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Hồng có nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng cho đi 5000 đồng và Huệ cho 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có tất cả 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

Bài 5: Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn chân gà là 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Bài làm:

Bài 4:

Tổng số tiền của hai bạn cho đi là :

5000 + 11000 = 16000 (đồng)

Tổng số tiền của hai bạn có ban đầu là:

70000 + 16000 = 86000 (đồng)

Số tiền của Hồng có ban đầu là:

(86000 +16000) : 2 = 51000 (đồng)

Số tiền của Huệ có ban đầu là:

51000 - 16000 = 35000 (đồng)

Đáp số: Hồng 51000 đồng

Huệ 35000 đồng

Bài 5:

Số chân chó là:

(100 + 12) : 2 = 56 (chân)

Số con chó là:

56 : 4 = 14 (con)

Số con gà là:

(100 - 56) : 2 = 22 (con)

Đáp số: 14 con chó

22 con gà

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021