Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi của hai người

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Cha hiện nay 43 tuổi. Nếu tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không? Vì sao

Bài làm:

Bài 5:

Tuổi cha sang năm là: 43 +1 = 44 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 44 : 4 = 11 (tuổi)

Tuooircha hơn tuổi con là: 43 - 11 = 32 (tuổi)

  • Khi tuổi cha gấp 5 lần tuổi con thì cha vẫn hơn con 32 tuổi.

Coi tuổi con là 1 phần thì tuổi cha là 5 phần như thế, suy ra tuổi cha hơn tuổi con số phần là:

5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi con là:

32 : 4 = 8 (tuổi)

Vậy khi con 8 tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con.

  • Nếu tuổi cha gấp 4 lần tuổi con

Khi đó coi tuổi con là 1 phần thì tuổi cha là 4 phần như thế, suy ra tuổi cha hơn tuổi con số phần là:

4 – 1 = 3 (phần).

Khi đó cha vẫn hơn con 32 tuổi nhưng vì 32 không chia hết cho 3 nên tuổi cha không bao giờ gấp 4 lần tuổi con (tuổi của mỗi người hằng năm là một số tự nhiên).

Đáp số: 8 tuổi ; không xảy ra

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021