Bài toán ẩn cả hiệu và tỉ số

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Hiện nay An 8 tuổi và chị Mai 28 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi An bằng $\frac{1}{7}$ tuổi chị Mai?

Bài làm:

Bài 5:

Chị Mai lớn hơn An số tuổi là:

28 - 8 = 20 (tuổi)

Số tuổi của An bằng số phần tuổi của chị An là:

: $\frac{1}{7}$ = $\frac{3}{7}$

Bài toán ẩn cả hiệu và tỉ số

Hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 3 = 4 (phần)

Số tuổi của An khi đó là:

20 : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Số năm đề tuổi An bằng $\frac{1}{7}$ tuổi chị Mai là:

15 - 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021