Bài toán cho biết cả hiệu và tổng

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đó đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài làm:

Bài 1:

Thư viện cho học sinh mượn số quyển sách giáo khoa là:

(65 + 17) : 2 = 41 (quyển sách)

Thư viện cho học sinh mượn số quyển sách tham khảo là:

62 - 41 = 21 (quyến sách)

Đáp số: Sách giáo khoa 41 quyển

Sách tham khảo 21 quyển

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021