Tính diện tích mảnh vườn ban đầu

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5m thì được một mảnh vườn mới có diện tích nhỏ hơn diện tích mảnh vườn ban đầu là 250 m2. Tính diện tích mảnh vườn ban đầu.

Bài làm:

Bài 3:

 Tính diện tích mảnh vườn ban đầu

Khi tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5m thì diện tích giảm đi chính bằng diện tích hình A trừ đi diện tích hình B.

Diện tích hình B bằng: (chiều rộng - 5) x 5 hay diện tích hình B bằng: chiều rộng x 5 - 25

Diện tích hình A bằng: chiều dài x 5

Vậy hiệu giữa 5 lần chiều dài ban đầu với 5 lần chiều rộng ban đầu là:

250 - 25 = 225 (m)

Ban đầu chiều dài hơn chiều rộng là:

225 : 5 = 40 (m)

Nếu coi chiều rộng ban đầu là 1 phần thì chiều dài là 4 phần bằng nhau như thế

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là:

45 : 3 = 15 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

15 x 4 = 60 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

15 x 60 = 900 (m2)

Đáp số: 900m2

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021