Bài toán cho biết tổng nhưng ẩn tỉ

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ hai thì được số thứ nhất.

Bài làm:

Bài 2:

Bài toán cho biết tổng nhưng ẩn tỉ

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

7+ 1 = 8 (phần)

Số thứ hai là :

1080 : 8 = 135

Số thứ nhất là :

1080 – 135 = 945

Đáp số: Số thứ nhất: 945

Số thứ hai: 135

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021