Bài toán ẩn cả tổng và tỉ số

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên. Biết trung bình cộng của hai số bằng 143 và số thứ nhất bằng $\frac{1}{7}$ số thứ hai.

Bài làm:

Bài 5: Tổng của hai số là: 143 x 2 = 286

Bài toán dấu cả tổng và tỉ số

Tỏng số phần bằng nhau là:

6 + 7 = 13

Số thứ nhất là:

286 : 13 x 6 = 132

Số thứ hai là:

286 - 132 = 154

Đáp số: Số thứ nhất: 132

Số thứ hai: 154

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021