Bài toán ẩn mối quan hệ

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Một hộp bi có 48 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Biết số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và vàng, số bi xanh cộng số bi đỏ gấp 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 6: Theo dề bài ta có:

Gọi số bi vàng là 1 phần thì số bi xanh + số bi đỏ = 5 phần

Số bi xanh = số bi đỏ + số bi vàng

số bi xanh - số bi đỏ = số bi vàng

Vậy số bi vàng = 1 phần

Ta tìm hai số: số bi xanh và số bi đỏ biết tổng bằng 5 và hiệu bằng 1

Số bi đỏ = (5 -1) : 2 = 2 phần

Số bi xanh = 5 - 2 = 3 phần

Tổng số phần của số bi xanh, bi đỏ và bi vàng là: 1 + 2 + 3 = 6 (phần)

Số bi vàng là: 48 : 6 x 1 = 8 (viên)

Số bi đỏ là: 48 : 6 x 2 = 16 (viên)

Số bi xanh là: 48 - 8 - 16 = 24 (viên)

Đáp số: Số bi vàng: 8 viên

Số bi đỏ: 16 viên

Số bi xanh: 24 viên

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021