Bài toán tổng hợp

  • 1 Đánh giá

Bài 7: Lớp 4A, 4B, 4C của một trường tiểu học có 95 học sinh. Biết rằng nếu thêm 7 học sinh nữa vào lớp 4C thì sẽ bằng số học sinh lớp 4B và số học sinh lớp 4A là 32 em. Hỏi lớp 4B và 4C mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 8: An và Bình mua chung 45 quyển vở và phải trả hết số tiền là 72000 đồng. Biết An phải trả nhiều hơn Bình 11200 đồng. Hỏi mỗi bạn đã mua bao nhiêu quyển vở.

Bài làm:

Bài 7:

Tổng số học sinh của lớp 4B và 4C là:

95 - 32 = 63 (học sinh)

Số học sinh của lớp 4B là:

(63 + 7) : 2 = 35 (học sinh)

Số học sinh lớp 4C là:

63 - 35 = 28 (học sinh)

Đáp số: Lớp 4B có 35 học sinh

Lớp 4C có 28 học sinh

Bài 8:

Giá tiền của mỗi quyển vở là:

72000 : 45 = 1600 (đồng)

An hơn Bình số quyển vở là:

11200 : 1600 = 7 (quyển)

An mua số quyển vở là:

(45 + 7 ) : 2 = 26 (quyển vở)

Bình mua số quyển vở là:

45 - 26 = 19 (quyển vở)

Đáp số: An mua 26 quyển vở

Bình mua 19 quyển vở

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021