Điền số thích hợp vào chỗ trống bài tập về khổi lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 2 yến = ...kgb) 3 tạ 2kg = ...kgc) 1 tấn 2 tạ = ... yến
d) 2 tấn 2 yên = ...kge) 2 tạ 3 yến = ...kgf) 2kg =. ...g

Bài làm:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) 2 yến = 20 kgb) 3 tạ 2kg = 320 kgc) 1 tấn 2 tạ = 120 yến
d) 2 tấn 2 yên = 2020kge) 2 tạ 3 yến = 230 kgf) 2kg =2000 g

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021