Xác định thế kỷ thứ mấy

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trả lời những câu hỏi sau

  • Năm 2017 thuộc thế kỷ thứ mấy?
  • Năm 1600 thuộc thế kỷ mấy?
  • Thế kỷ thứ 10 bắt đầu từ năm nào đến năm nào?

Bài làm:

Câu 3: Trả lời những câu hỏi sau

  • Năm 2017 thuộc thế kỷ thứ XXI
  • Năm 1600 thuộc thế kỷ mấy XVI
  • Thế kỷ thứ X bắt đầu từ năm nào đến năm 901 đến 1000
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021