Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 năm 2021 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 năm 2021 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh khác nhau. Mời các em tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - Đề số 1

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 2021 (Đề số 1)

I. Read and match

1 - swan; 2 - ski; 3 - pram; 4 - plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 - planet; 2 - toy; 3 - tractor; 4 - whale; 5 - doll;

III. Complete the sentences

1.I like to drive a train.

2. That is my mother.

3. We have to clean our teeth.

4. My father is winding the clock.

5.The birds are flying to the flowers.

IV. Read and choose the correct answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - C;

V. Recorder the letters.

1 - princess; 2 - cook; 3 - wheel; 4 - father; 5 - drop;

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 2021 - Đề số 2

I. Read and match.

A

B

1. Get

a. lunch

2. Eat

b. to school

3. Do

c. up

4. Go

d. sports

5. Play

e. judo

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What do you want _____ in the morning?

4. ______ you play football? - No, I can't.

5. He is ______ a picture

6. _____ do you want to be? - I want to be ____ engineer.

7. ___________ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her _____? - She is _______ teacher.

III. Reorder the words.

1. her/ What/ job/ is/ ?

_____________________________

2. wants/ pilot/ He/ be/ to/ a/ ./

_____________________________

3. shorts/ How/ the/ much/ are/ ?

_____________________________

4. yesterday/ What/ he/ did/ do/ ?

_____________________________

5. want/ Where/ Lisa/ does/ go/ to/?

_____________________________

Đáp án đề Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 năm 2021 (Đề số 2)

I. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - D;

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your ______birthday___________?

2. It is __in___ December.

3. What do you want ___to do__ in the morning?

4. ____Can__ you play football? - No, I can't.

5. He is ____drawing__ a picture

6. __What___ do you want to be? - I want to be __an__ engineer.

7. ______How much_____ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her __job___? - She is ___a____ teacher.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

I. Find and write

cream

or

bee

wife

ture

saw

1. doct _ _

2. house _ _ _ _

3. fris _ _

4. see _ _ _

5. ice - _ _ _ _ _

6. pic _ _ _ _

II. Look at the picture and write

1.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

2.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

3.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

4.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

5.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

III. Match

1. What’s your favorite color?

A. No, it isn’t

2. What’s your name?

B. She is 35 years old

3. How are you?

C. It’s yellow

4. Is this your ship?

D. Fine, thanks

5. How old is your mother?

E. My name’s Anna

IV. Order the words:

1. her/ Are/ socks?/ these

2. aren’t./ No, / they

3. apple?/ Where/ the/ is

4. nurse?/ a/ Is/ she

5. policeman/ father/ My/ a/ is

V. Choose the odd one out

1. A. apples

B. fruits

C. grapes

D. tomatoes

2. A. living room

B. bedroom

C. yard

D. kitchen

3. A. body

B. eyes

C. hands

D. hair

4. A. T-shirt

B. blouse

C. jacket

D. socks

5. A. lemonade

B. orange juice

C. water

D. sandwich

Đáp án đề thi Tiếng Anh kì 2 lớp 2 2021 (Đề số 3)

I. Find and write

1. Doctor 2. Housewife 3. Frisbee

4. Seesaw 5. Ice-cream 6. Picture

II. Look at the picture and write

1. Bird 2. Puzzle 3. Kite

4. Teddy bear 5. Bike

III. Match

1. C 2. E 3. D 4. A 5. B

IV. Order the words:

1. Are these her socks?

2. No, they aren’t

3. Where is the apple?

4. Is she a nurse?

5. My father is a policeman

V. Choose the odd one out

1. B     2. C       3. A          4. D            5. D

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 năm 2021 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi thêm kỹ năng giải đề thi, qua đó chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 2 sắp tới. Ngoài việc tham khảo tài liệu trên, các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại,  tài liệu học tập lớp 2 này nhé.