Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau gọi là:

 • A. Mâu thuẫn
 • B. Đối đầu
 • C. Sự thống nhất
 • D. Mặt đối lập của mâu thuẫn

Câu 2: Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là

 • A. Quy luật tồn tại của sinh vật
 • B. Sự đồng nhất giữa các mặt đối lập
 • C. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập
 • D. Sự liên hệ giữa các mặt đối lập

Câu 3: Biểu hiện nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

 • A. Sự biến đổi về lượng và chất
 • B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 • C. Sự phủ định biện chứng.
 • D. Sự chuyển hóa của các sự vật

Câu 4: Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn là

 • A. sự ràng buộc lẫn nhau.
 • B. sự bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập.
 • C. sự xung đột, chồng đối nhau các mặt đối lập.
 • D. sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Câu 5: Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là:

 • A. sự ràng buộc lẫn nhau.
 • B. sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
 • C. sự bài trừ và phủ định lẫn nhau.
 • D. sự xung đột, chống đối nhau các mặt đối lập.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học

 • A. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất
 • B. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
 • C. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
 • D. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Câu 7: Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

 • A. Bảng đen và phấn trắng
 • B. Thước dài và thước ngắn
 • C. Mặt thiện và ác trong con người.
 • D. Cây cao và cây thấp.

Câu 8: Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là

 • A. một tập hợp.
 • B. một cấu trúc.
 • C. một chỉnh thể.
 • D. một thể thống nhất.

Câu 9: Trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất giữa các mặt đối lập không tách rời

 • A. sự đấu tranh giữa chúng.
 • B. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập.
 • C. sự phủ định giữa các mặt đối lập.
 • D. sự điều hòa giữa các mặt đối lập

Câu 10: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập có nghĩa là

 • A. hai mặt đối lập thống nhất biện chứng với nhau.
 • B. hai mặt đối lập cùng bổ sung cho nhau phát triển.
 • C. hai mặt đối lập gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hoá lẫn nhau.
 • D. hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để cho nhau tồn tại.

Câu 11: Điều kiện để hình thành một mẫu thuẫn theo quan điểm Triết học là

 • A. Có hai mặt đối lập ràng buộc, tác động lẫn nhau.
 • B. Có hai mặt đối lập liên hệ chặt chẽ với nhau
 • C. Có những mặt đối lập xung đột với nhau.
 • D. Có nhiều mặt đối lập trong một sự vật.

Câu 12: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng là do

 • A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
 • B. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập
 • C. sự phủ đi nh giữa các mặt đối lập
 • D. sự điều hòa giữa các mặt đỗi lập

Câu 13: “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?

 • A. Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định.
 • B. Quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định của phủ định, quy luật biến đổi.
 • C. Quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định, quy luật tiến hóa.
 • D. Quy luật lượng – chất, quy luật vận động, quy luật phủ định của phủ định.

Câu 14: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập có biểu hiện là, các mặt đối lập luôn luôn

 • A. Xung đột với nhau
 • B. Có xu hướng ngược chiều nhau
 • C. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau
 • D. Mâu thuẫn với nhau.

Câu 15: Các mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là

 • A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 • B. sự tồn tại giữa các mặt đối lập.
 • C. sự phủ định giữa các mặt đối lập.
 • D. sự phát triển giữa các mặt đối lập.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?

 • A. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn
 • B. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 • C. các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
 • D. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có hai mặt đối lập

Câu 17: Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thong. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

 • A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.

 • B. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh.
 • C. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.
 • D. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.

Câu 18: Theo quan điểm Triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng:

 • A. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập.
 • B. sự phủ định giữa các mặt đối lập.
 • C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 • D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập

Câu 19: Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

 • A. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”.
 • B. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”
 • C. Tiến hành phê bình và tự phê bình.
 • D. Điều hòa mẫu thuẫn.

Câu 20: Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?

 • A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay.
 • B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ
 • C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.
 • D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Câu 21: Sự vật hiện tượng nào dưới đây được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn

 • A. Cao và thấp.
 • B. Tròn và méo
 • C. Dài và ngắn.
 • D. Đồng hoá và dị hoá trong tế bào B

Câu 22: Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

 • A. Giai cấp nông dân đấu tranh chống lại địa chủ trong xã hội phong kiến
 • B. Nam và Lan hiểu lầm nhau dẫn đến to tiếng
 • C. Mĩ thực hiện chính sách cấm vận I-ran
 • D. Hai gia đình hàng xóm tranh chấp đất đai
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (P1)
 • 297 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021