Chơi "ai nhanh ai đúng"?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi "ai nhanh ai đúng"?

Các nhóm nhận phiếu, thảo luận rồi chọn những từ ngữ trong ngoặc có thể dùng để thay thế từ in đậm trong phiếu:

(nhưng, tuy nhiên, do đó, vì thế, ngoài ra, vậy nên, mặt khác, chính vì thế, trái lại, đồng thời....)

Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. Vì vậy, ngay trong quan sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng.

Bài làm:

Những từ ngữ trong ngoặc có thể dùng để thay thế từ "vì vậy" là: Do đó, vì thế, chính vì thế, thế nên, chính vì vậy.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021