Chọn những từ hoặc cụm từ trong khung để điền vào chỗ chấm (….) cho phù hợp (một từ hoặc cụm từ có thể điền được nhiều chỗ trống)

  • 1 Đánh giá

1. Chọn những từ hoặc cụm từ trong khung để điền vào chỗ chấm (….) cho phù hợp (một từ hoặc cụm từ có thể điền được nhiều chỗ trống)

(hoạt động sống, thay đổi, thức ăn, các chất, sức khỏe)

Không có một loại ….. nào có thể cung cấp đủ ……. cần thiết cho …… của cơ thể.

Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn ….. khác nhau

Để có …. tốt, chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại …… và thường xuyên …. món ăn.

Bài làm:

Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể.

Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau

Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021