Chọn từ cụm từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ở ô kết luận dưới đây

  • 1 Đánh giá

3. Chọn từ cụm từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ở ô kết luận dưới đây

(có cùng; 6,022.1023 ; rất nhỏ; rất lớn; bằng nhau; mol; khác nhau; 22,4; 24; 25; lít/mol; hai; lít; cùng số)

Kết luận:

a, Thể tích mol phân tử chất khí là thể tích chứa một .............. phân tử hay ............. phân tử chất khí. Ở đktc, một mol chất khí bất kì đều có thể tich .........lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử chất khí là...........

b, Thể tích của 1 mol chất rắn, chất lỏng, chất khí có thể ............. nhưng chúng đều chứa ............... phân tử/nguyên tử.

c, Ở điều kiện thường (20oC, 1 atm), một mol của mọi chất khí đều chiếm một thể tích ............... và bằng .............. lít.

Bài làm:

a, Thể tích mol phân tử chất khí là thể tích chứa một mol phân tử hay 6,022.1023 phân tử chất khí. Ở đktc, một mol chất khí bất kì đều có thể tich 22,4 lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử chất khí là lít

b, Thể tích của 1 mol chất rắn, chất lỏng, chất khí có thể khác nhau nhưng chúng đều chứa 6,022.1023 phân tử/nguyên tử.

c, Ở điều kiện thường (20oC, 1 atm), một mol của mọi chất khí đều chiếm một thể tích bằng nhau và bằng 24 lít.

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021