Có thể sử dụng dụng cụ dưới đây để tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán được không?

  • 1 Đánh giá

b) Kiểm tra dự đoán bằng thực nghiệm

Có thể sử dụng dụng cụ dưới đây để tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán được không?

Có thể sử dụng dụng cụ dưới đây để tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán được không?

Bài làm:

Có thể sử dụng các dụng cụ trên để kiểm tra dự đoán.

  • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021