Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 49:

Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Jun (J).

B. Oát (W).

C. Newton (N).

D. Culong (C).

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021