Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 136 sgk Sinh học 6

Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

Bài làm:

  • Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm thân gỗ thân thảo, lá đơn, lá kép...), trong thân có mạch dẫn phát triển.
  • Có hoa quả, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu). Đây là một đặc điểm tiến hóa và là ưu thế của cây Hạt kín (hạt được bảo vệ tốt hơn).
  • Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021