Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 10) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

Hãy đổi các đơn vị sau:

a) 220mA = .........A

b) 0,068A = ........mA

c) 13µV = ..........mV

d) 0,21kV = ........ V

Bài làm:

a) 220mA = 220 . 0,001 = 0,22A

b) 0,068A = 0,068 . 1000 = 68mA

c) 130µV = 130 . 0,001 = 0,13mV

d) 0,21kV = 0,21 . 1000 = 210V

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021