Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

a) Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào ? Em hãy kể tên các loại nhiệt kế ?

b) Em hãy tính: ứng với bao nhiêu $^{0}F$, $47^{0}C$ ứng với bao nhiêu $^{0}F$ ?

Bài làm:

a) Nhiệt kế thường dùng dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của các chất.

Các loại nhiệt kế thường dùng là: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế.

b) +

+

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021