Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Ngoại ngữ lần 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. A11. B21. D31. B41. A
2. B12. C22. A32. D42. D
3. A13. A23. D33. D43. D
4. B14. C24. A34. A44. B
5. C15. D25. A35. B45. B
6. D16. B26. C36. B46. C
7. D17. D27. C37. A47. D
8. B18. C28. B38. C48. C
9. C19. A29. D39. A49. A
10. B20. C30. A40. D50. C
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021