Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 3 Đề ôn tập Toán lớp 3 kì 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 3 có đáp án nhằm ôn luyện chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2 lớp 3 sắp tới đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 52 489, 52 844, 52 535, 52 958 số bé nhất là:

A. 52 489B. 52 844C. 52 535D. 52 958

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X : 4 = 18429 là:

A. X = 72472B. X = 73814C. X = 73716D. X = 72957

Câu 3: Chữ số 4 trong số 48 293 có giá trị là:

A. 40000B. 4000C. 400D. 4

Câu 4: Khi kim dài chỉ số 12 và kim ngắn chỉ số 5, đồng hồ chỉ:

A. 15 giờB. 16 giờC. 17 giờD. 18 giờ

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12dm 3mm = ….mm là:

A. 1203B. 1230C. 1320D. 1302

Câu 6: Phép tính 12894 + 2284 x 5 có kết quả bằng:

A. 24864B. 24684C. 24567D. 24314

Câu 7: Diện tích của hình vuông có chu vi bằng 28dm là:

A. 49m2B. 35dm2C. 28dm2D. 49dm2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 37325 + 47248b) 28471 – 14824
c) 18382 x 4d) 51240 : 5

Câu 9: Tìm X, biết:

a) 93782 – X = 72837b) 24280 : X = 4

Câu 10: Để làm 5 chiếc áo cần có 40 chiếc cúc áo. Hỏi với 125 chiếc áo thì cần dùng bao nhiêu cúc áo?

Câu 11: Dãy số dưới đây có bao nhiêu số hạng?

11, 14, 17, 20, …., 92, 95, 98.

Đáp án đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
ACACADD

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 37325 + 47248 = 84573b) 28471 – 14824 = 13647
c) 18382 x 4 = 73528d) 51240 : 5 = 10248

Câu 9:

a) 93782 – X = 72837

X = 93782 – 72837

X = 20945

b) 24280 : X = 4

X = 24280 : 4

X = 6070

Câu 10:

1 chiếc áo cần số cúc áo là:

40 : 5 = 8 (chiếc)

125 chiếc áo cần số cúc áo là:

8 x 125 = 1000 (chiếc)

Đáp số: 1000 chiếc cúc áo

Câu 11:

Số các số hạng của dãy số là: (98 – 11) : 3 + 1 = 30 (số hạng)

Đề ôn tập Toán lớp 3 học kì 2 năm 2022 có đáp án sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 kì 2, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán nhằm chuẩn bị thật tốt cho bài thi chính thức đạt kết quả tốt. Mời các em cùng tham khảo thêm đề cương ôn tập hay các đề thi học kì 2 lớp 3 khác do KhoaHoc cập nhật và đăng tải mới nhất.