Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án số 1 Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2021 có đáp án

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

KhoaHoc.com.vn xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu đề thi tiếng Anh giữa kì 1 lớp 5 năm 2021 - 2022 dưới đây. Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 5 có đáp án bao gồm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Odd one out

1. a. oldb. thec. larged. modern
2. a. drawb. seec. walkd. flower
3. a. libraryb. computer roomc. classroomd. house
4. a. songsb. dancingc. joggingd. singing
5. a. gotb. leftc. endedd. was

Read the text. Complete the sentence.

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1. Lan lives in a house _________________.

2. Lan is a __________.

3. There is a supermarket, a bank, a post office and a clinic _____ her house.

4. She ___________ in the afternoon.

5. There is a river __________.

Reorder the word. 

1. My/ brother/ handsome. / is ....................................................................

2. brush / Do/ teeth ?/ your / the/ ....................................................................

3. What/ want ?/ he/ does ....................................................................

4. is/ your/ What/ subject?/ favorite ....................................................................

5. thirsty./ I’m / want/ water./ I / some .........................................................

ĐÁP ÁN

Odd one out

1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - a; 5 - c;

Giải thích

1 - a, c, d là tính từ; b là mạo từ

2 - a, b, c là động từ, d là danh từ

3 - a, b, c là danh từ chỉ các phòng học tại nhà trường; d chỉ ngôi nhà

4 - b, c, d là động từ thêm đuôi ing; a là danh từ số nhiều

5 - a, b, d là động từ bất quy tắc; c là động từ thường chia thì quá khứ

Read the text. Complete the sentence.

1. Lan lives in a house ____in the city_____.

2. Lan is a ____student____.

3. There is a supermarket, a bank, a post office and a clinic ___near__ her house.

4. She _____goes to school______ in the afternoon.

5. There is a river ______behind the school____.

Reorder the word.

1. ............My brother is handsome............

2. ...........Do you brush your teeth?...............

3. .............What does he want?..........

4. ..........What is your favorite subject?..............

5. .....I'm thirtsy. I want some water..............

Trên đây là Đề thi giữa tiếng Anh lớp 5 có đáp án năm 2021.

Mời bạn đánh giá!
Chủ đề liên quan