Dựa vào hình 2.1 hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 10 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 2.1 hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta?

Các vùng

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số

Cả nước

+Thành thị

+Nông thôn

1,43

1,12

1,52

- Trung du và miền núi Bắc Bộ

+Tây Bắc

+Đông Bắc

- Đồng bằng sông Hồng

- Bắc Trung Bộ

- Duyên hải Nam Trung Bộ

- Tây Nguyên

- Đông Nam Bộ

- Đồng bằng sông Cửu Long

2,19

1,30

1,11

1,47

1,46

2,11

1,37

1,39

Bài làm:

- Về số dân:

  • Tăng liên tục, năm 2009 so với năm 1954, số dân tăng hơn 3,5 lần.
  • Tốc độ tăng dân số của giai đoạn 1976 – 2009 nhanh hơn giai đoạn 1954 – 1976.

- Về tỉ lệ gia tăng tự nhiên:

  • Từ 1954 đến 2003, dân số tăng nhanh liên tục.
  • Sự gia tăng dân số khác nhau qua các giai đoạn: dân số gia tăng rất nhanh trong giai đoạn 1954 - 1960; từ 1970 đến 2003, tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm.
  • Hiện nay, dân số Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương đối thấp (năm 1999, tỉ lệ gia tăng tự nhiên là 1,43%). Tuy thế, mỗi năm, dân số nước ta vẫn tiếp tục tăng thêm khoảng 1 triệu người.
  • Tỉ lệ gia tăng dân số khác nhau giữa các vùng: vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất là Tây Nguyên, vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp nhất là Đồng bằng sông Hồng. Các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước là Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9