Em chọn c hay k để điền vào chỗ trống? Viết vào vở các chữ cái bắt đầu bằng c, k

  • 1 Đánh giá

3. Em chọn c hay k để điền vào chỗ trống? Viết vào vở các chữ cái bắt đầu bằng c, k

  • Bà ...ụ ...iên nhẫn mài sắt thành ...im
  • ...ậu bé đã hiểu lời khuyên của bà ...ụ

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

  • ckiên nhẫn mài sắt thành kim
  • Cậu bé đã hiểu lời khuyên của bà c

Những chữ bắt đầu bằng c và k là:

  • Chữ bắt đầu bằng "c" là: cao, cò, cuốc, con, cõng, cười, cúi, cúc, cóc, cáo,...
  • Chữ bắt đầu bằng "k" là: kẹo, kiến, kêu, kéo, kiện...
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021