Em hãy điền các từ, cụm từ phù hợp vào các chỗ chấm (….) trong sơ đồ dưới đây thể hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể người và môi trường.

  • 1 Đánh giá

1. Em hãy điền các từ, cụm từ phù hợp vào các chỗ chấm (….) trong sơ đồ dưới đây thể hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể người và môi trường.

Bài làm:

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021