Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 52 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

Bài làm:

- Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (mọi quyền hành tập trung vào tay vua):

 • Ở trung ương: đứng đầu là vua và Thái Thượng Hoàng, giúp ciệc cho vua có các quan văn, quan võ.
 • Ở địa phương:
  • Đứng đầu lộ là chánh, phó an phủ sứ.
  • Dưới lộ là phủ, đứng đầu là tri phủ.
  • Dưới phủ là châu, huyện, đứng đầu là tri châu, tri huyện.
  • Dưới châu, huyện là xã , gồm các quan xã.
  • Đặt thêm một số cơ quan để trông coi việc nước như: Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ.
 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021