Giả câu 3 trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Cho hàm số . Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho A(2; 1); B(1; 2); C(-2; -1); D(-1; -2)?

Bài làm:

Một điểm thuộc đồ thị hàm số khi tọa độ của điểm đó thỏa mãn biểu thức của hàm số.

+ Xét điểm A: , suy ra: A không thuộc đồ thị hàm số.

+ Xét điểm B: , suy ra: B thuộc đồ thị hàm số.

+ Xét điểm C: , suy ra: C không thuộc đồ thị hàm số.

+ Xét điểm A: , suy ra: D thuộc đồ thị hàm số.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021