Giải bài 5 trang 57 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 57 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu: Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của các phương tiện vân tải nước ta năm 2008, hãy tình cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa cảu các loại phương tiện vận tải ở nước ta và điền vào cột trống trong bảng.

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021