Giải bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 117 119

  • 1 Đánh giá

Bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới đường tròn cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .KhoaHoc hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

1. Hai đường tròn cắt nhau

  • Hai đường tròn có hai điểm chung được gọi là hai đường tròn cắt nhau .
  • Hai điểm chung đó gọi là hai giao điểm .
  • Đoạn thẳng nối hai điểm đó gọi là dây cung .

2. Hai đường tròn tiếp xúc

  • Hai đường tròn chỉ có một điểm chung được gọi là hai đường tròn tiếp xúc nhau .
  • Điểm chung đó gọi là tiếp điểm .

3. Hai đường tròn không giao nhau

  • Hai đường tròn không có điểm chung được gọi là hai đường tròn không giao nhau .

II. Tính chất đường nối tâm

Định lí

  • Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường nốii tâm là đường trung trực của dây chung .
  • Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 33: Trang 119 - sgk toán 9 tập 1

Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.=> Xem hướng dẫn giải

Câu 34: Trang 119 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O ; 20cm) và (O' ; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO', biết rằng AB = 24cm. (Xét hai trường hợp: O và O' nằm khác phía đối với AB; O và O' nằm cùng phía đối với AB).


=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021