Giải câu 1 bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 162 sgk toán Đại số và giải tích 11

Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) tại \(x_0 = 1\);

b) tại \(x_0= 2\).

Bài làm:

a) tại \(x_0 = 1\)

Giả sử là số gia của đối số tại \(x_0= 1\).

Ta có:

.

Vậy .

b) tại \(x_0= 2\)

Giả sử là số gia của số đối tại \(x_0= 2\).

Ta có:

;

;

.

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021