Giải câu 2 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 36 - sgk đại số và giải tích 11

Giải các phương trình sau:

a) 2cos2x - 3cosx + 1 = 0 ;

b) 2sin2x + sin4x = 0.

Bài làm:

a) 2cos2x - 3cosx + 1 = 0 (1)

Đặt cosx = t vớit ∈ [-1 ; 1]

(1) <=> 2t2 - 3t + 1 = 0 => t = 1 hoặc t = 1/2

Với t = 1 => cosx = 1 =>

Với t = 1/2 =>

b) 2sin2x + sin4x = 0

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021