Giải câu 2 bài 4: Phép thử và biến cố

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 63 - sgk đại số và giải tích 11

Gieo một con súc sắc hai lần.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Phát biểu các biến cố sau dười dạng mệnh đề:

A = {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)};

B = {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)};

C = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}.

Bài làm:

a) Với phép thử " gieo con súc sắc hai lần" ta có không gian mẫu sau gồm 6.6 = 36 phần tử:

Ω = {(i, j) i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6},

Trong đó (i, j) là kết quả: " Lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm".

b) Dựa vào biểu diễn của các biến cố đề bài, ta phát biểu dưới dạng mệnh đề như sau:

A = "Lần gieo đầu được mặt 6 chấm";

B = "Tổng số chấm trong hai lần gieo là 8";

C = "Kết quả ở hai lần gieo là như nhau".

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021