Giải câu 1 bài ôn tập chương 4: Giới hạn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 141 sgk toán Đại số và giải tích 11

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số

Bài làm:

Một số giới hạn đặc biệt của dãy số

  • ; \(\underset{n\rightarrow +\infty }{lim }\frac{1}{n^{k}} = 0\)với k nguyên dương;
  • nếu ;
  • Nếu (c là hằng số) thì
  • với k nguyên dương;
  • nếu $q>1$

Một số giới hạn đặc biệt của hàm số

  • với k nguyên dương.
  • nếu k là số lẻ
  • nếu k là số chẵn
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021