Giải câu 1 Bài Biểu thức có chứa ba chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 44 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của a + b + c nếu :

a) a = 5, b = 7, c = 10;

b) a = 12, b = 15, c = 9;

Bài làm:

a) Thay giá trị: a = 5, b = 7, c = 10, ta được: a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22;

b) Thay giá trị: a = 12, b = 15, c = 9, ta được: a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36;

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021