Giải câu 1 trang 18 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 18 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) với a = 2,5 ; 0,3 ; -0,1 ; b) $\sqrt{a^{4}}$ với a = -1,3 ; 2,1 ; -0,4.

Bài làm:

a) Với a = 2,5 > 0 thì = a = 2,5

Với a = 0,3 > 0 thì = a = 0,3

Với a = -0,1< 0 thì = - a = 0,1

b) Với a = -1,3 thì = $a^{2}$ = $(-1,3)^{2}$ = 1,69

Với a = 2,1 thì = $a^{2}$ = $2,1^{2}$ = 4,41

Với a = -0,4 thì = $a^{2}$ = $(-0,4)^{2}$ = 0,16

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021