Giải câu 1 trang 22 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

I. ÔN TẬP

Câu 1: Trang 22 sách VNEN 8 tập 2

Trả lời các câu hỏi sau

(1) Thế nào là hai phương trình tương đương?

(2) Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 (a và b là hằng số) là một phương trình bậc nhất? Tìm nghiệm của phương trình theo a và b.

(3) Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì?

(4) Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bài làm:

(1) Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm.

(2) Phương trình ax + b = 0 (a và b là hằng số) là một phương trình bậc nhất khi a 0

Ta có: ax + b = 0 x = - $\frac{-b}{a}$

(3) Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý tìm điều kiện xác định của phương trình, tức là mẫu số 0

(4) Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số ;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết ;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021