Giải câu 1 trang 28 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 28 toán VNEN 7 tập 1

Một cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, ngày thứ nhất bán được 750 000 đồng, ngày thứ hai bán được 810 000 đồng, ngày thứ ba bán được 920 00 đồng. Tìm số tiền bán được của cửa hàng trong ngày thứ tư, biết số tiền bán được trong 4 ngày theo thứ tự lập thành một tỉ lệ thức.

Bài làm:

Gọi số tiền bán được trong ngày thứ tư của cửa hàng là x (đồng).

Theo đề bài, ta có:

= $\frac{920 000}{x}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{920 000 . 810 000}{750 000}$

x = 993 600 (đồng).

Vậy số tiền bán được của cửa hàng trong ngày thứ tư là 993 600 đồng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021